Anasayfa / Erkekler İçin Sağlıklı Yaşam / Erkek Estetiği Hakkında Bilgiler / Saç Ekimi / Kelliğe Çare Olacak Yeni Yöntem: Saç Aşısı
Kelliğe Çare Olacak Yeni Yöntem: Saç Aşısı

Kelliğe Çare Olacak Yeni Yöntem: Saç Aşısı

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Saç Aşısı Yöntemi Nedir? Saç Aşısı hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Kelliğe Çare Olacak Yeni Yöntem: Saç Aşısı yazısını sadece bilgi edinme amaçlı kullanınız ve sağlık sorunlarınız için vakit kaybetmeden doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Saç aşısı yöntemi nihayet Türkiye’ye geldi. Uzun yıllardır ABD ordusunda kopmuş organların yenilenmesi için kullanılan ve dünyada 8 yıldır saç dökülmelerine ve kelliğe etkili çözüm sunan saç aşısı, saç dökülmelerine ve kelliğe son veriyor.

Tür­ki­ye­’de her 3 er­kek­ten ve her 5 ka­dın­dan 2’si saç dö­kül­me­si so­ru­nu ya­şı­yor. Er­kek­le­ri ve ka­dın­la­rı mut­suz eden bu du­rum AB­D’­den son­ra ilk kez Tür­ki­ye­’de uy­gu­la­na­cak saç aşı­sı yön­te­mi ile çö­zü­me ka­vu­şu­yor.

Tür­ki­ye­’de sa­de­ce Es­te­world Plas­tik Cer­ra­hi Sağ­lık Gru­bu ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan saç aşı­sı yön­te­mi, Es­te­world Plas­tik Cer­ra­hi Sağ­lık Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­la­rı Dr. Mus­ta­fa Tun­cer, Uzm. Dr. Ser­vet Ter­zi­ler ile Es­te­tik Plas­tik Re­kons­trük­tif Cer­ra­hi Uz­ma­nı Op. Dr. Emi­ra­li Ha­mi­loğ­lu ve Me­di­kal Es­te­tik Uz­ma­nı Dr.Meh­met Fa­ruk Ya­vu­z’­un ka­tıl­dı­ğı ba­sın top­lan­tı­sı ile du­yu­rul­du.

1,5 yıl uğ­raş­tık

Ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Es­te­world Plas­tik Cer­ra­hi Sağ­lık Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Mus­ta­fa Tun­cer, “Saç aşı­sı ile ilk il­gi­len­me­ye baş­la­ma se­be­bi­miz, ya­ban­cı has­ta­la­rın saç te­da­vi­si için de­fa­lar­ca ül­ke­mi­ze ge­le­me­ye­cek ol­ma­la­rıy­dı. Eli­miz­de öy­le bir te­da­vi ol­ma­lıy­dı ki hem et­kin ve ka­lı­cı ol­ma­lı hem de tek se­fer uy­gu­lan­ma­lıy­dı. İş­te bu so­ru­ya ya­nıt arar­ken Ame­ri­ka­lı Dr. Gary Hit­zi­ge ulaş­tık. Çün­kü o bu so­ru­na çö­züm bul­du­ğu­nu id­di­a edi­yor­du. Hem de oto­saç klon­la­ma ya­pan bir yön­tem­le. ABD’ye ya­nı­na git­tik. Saç aşı­sı for­mü­lü çok az mik­tar­da ve özel üre­tim­le oluş­tu­rul­du­ğu için Tür­ki­ye’ye ge­ti­re­bil­mek için tam 1.5 se­ne uğ­raş­tı­k” dedi.

Tek se­ans uy­gu­la­nı­yor, ya­ra hız­lı iyi­le­şi­yor

Saç aşı­sı, hüc­re­ler ara­sı bağ­lan­tı­yı sağ­la­yan ek­tra­se­lü­ler mat­rik­sin özel bir for­mu. En önem­li özel­li­ği ise tek se­fer­lik bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı. Aşı yaş, cin­si­yet gö­zet­mek­si­zin et­ki­li olu­yor. Saç kı­ran, ve lu­pus­tan kay­nak­la­nan dö­kül­me­ler gi­bi te­da­vi­si zor ba­zen de hiç ol­ma­yan has­ta­lık­lar­da da umut olu­yor.

Yi­ne ça­lış­ma­lar gös­te­ri­yor ki, saç ek­ti­re­cek has­ta­la­ra ekim sı­ra­sın­da saç aşı­sı ya­pıl­dı­ğın­da, ya­ra iz­le­ri çok da­ha ko­lay iyi­le­şi­yor ve eki­min so­nu­cu çok da­ha ba­şa­rı­lı olu­yor. Bir­çok has­ta­da saç­la­rın alın­dı­ğı ve bir da­ha ora­da saç çık­ma­sı bek­len­me­yen do­nör böl­ge­de de ye­ni­den saç fo­le­kül­le­ri çık­tı­ğı göz­lem­le­ni­yor.

Ka­dın­la­rın dö­kü­len saç ve kaş­la­rı ye­ni­den çı­ka­cak

Me­di­kal Es­te­tik Uz­ma­nı Dr. Meh­met Fa­ruk Ya­vuz, “Yön­tem ka­dın­lar­da her tür­lü saç dö­kül­me­sin­de kul­la­nı­la­bi­li­yor ve ba­şa­rı oran­la­rı ol­duk­ça yük­sek.

Bo­ya, fön gi­bi iş­lem­le­re ma­ruz ka­lan, in­ce­len, dö­kü­len, hac­mi­ni kay­be­den saç­lar için de ay­nı za­man­da ko­ru­yu­cu bir te­da­vi olan saç aşı­sı kaş ve sa­kal so­ru­nu ya­şa­yan­lar­da da yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar ve­ri­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kopmuş organları onarıyor

Tür­ki­ye­’de kel­li­ğe ça­re ola­cak yön­tem, ABD or­du­su ta­ra­fın­dan ilk ola­rak as­ker­le­rin sa­vaş ya­ra­la­rı­nı onar­mak için kul­la­nıl­dı. Ko­pan par­mak­la­rın bu te­da­vi yön­te­mi ile ye­ni­den oluş­tu­ğu göz­lem­len­di. Yi­ne cid­di ya­nık­lar­da, ame­li­yat ya­ra­la­rın­da da do­ku­da­ki ha­sar ta­zey­ken bu for­mül et­kin bir şe­kil­de te­da­vi­ye yar­dım­cı olu­yor ve has­ta­nın en az iz ile iyi­leş­me­si­ni sağ­lı­yor.

Kitap konusu

Ya­ra, ya­nık te­da­vi­le­rin­de, or­gan ye­ni­len­me­sin­de kul­la­nı­lan for­mül, dün­yada saç aşı­sı for­mun­da kul­la­nıl­ma­ya ise 8 yıl ön­ce baş­lan­dı. Hat­ta Dr. Sa­mu­al Lam gi­bi saç eki­mi ya­pan dün­ya­ca ün­lü plas­tik cer­ra­hın
ki­ta­bı­nın ko­nu­su bi­le ol­du.

Saç aşısının saç ekimine 5 önemli etkisi var

Saç aşı­sı­nın ekim sı­ra­sın­da kul­la­nıl­dı­ğın­da 5 fark­lı önem­li et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen Es­te­tik Plas­tik Re­kons­trük­tif Cer­ra­hi Uz­ma­nı Op. Dr. Emi­ra­li Ha­mi­loğ­lu, “Saç aşı­sı, do­nör böl­ge­sin­de çok in­ce saç te­li olan has­ta­la­rı saç eki­mi­ne ha­zır­la­mak, saç has­ta­lı­ğı var­sa aşı ile onu iyi­leş­ti­rip eki­le­bi­lir ha­le ge­tir­mek, ope­ras­yon es­na­sın­da do­nör böl­ge­de olu­şan ya­ra ve ha­sa­rı iz­siz ve çok da­ha ko­lay sü­re­de iyi­leş­tir­mek, do­nör böl­ge­de ye­ni­den saç fo­li­kü­lü do­la­yı­sıy­la ye­ni­den saç tel­le­ri olu­şu­mu­nu sağ­la­mak, eki­len sa­çın ba­şa­rı­sı­nı ve ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için de kul­la­nı­yo­r” de­di.

24_SAAT_20150817_14

Cevapla

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
Çocuklarda Geniz Etine Dikkat!

Geniz Eti Nedir, Her Geniz Eti Ameliyat Edilmeli Midir? Geniz Eti İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Çocuklarda...

Kapat